طب اسلامی و قانون اساسی

 

🔸قانون اساسی متشکل از چهارده فصل است، که فصل اول آن، اصول کلی میباشد و مهمترین اصول قانون اساسی در آن گنجانده شده است که مهمترین آنها اصل ۴ آن است، مبنی بر اینکه؛ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ ی اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

✅وجود قوانین و مصوبات مخالف طب اسلامی، مخالف قوانین اسلام است. (شرح خواهدآمد)

اصل ۲۰ 
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

✅ پس انتخاب شغل از حقوق اساسی است،لذا حق انتخاب مشاغل مربوط به طب اسلامی، از جمله طبابت باید مورد حمایت قانون باشد.

اصل ۲۲ 
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

✅ پس مشاغل مربوط به طب اسلامی آزاد است.

اصل ۲۶ 
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

✅ پس داشتن صنف یا انجمن طب اسلامی آزاد است.

اصل ۲۸ 
هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

✅مشاغل مربوط به طب اسلامی از جمله طبابت، حق شغلی افراد است و مخالف شرع زیرا مصالح عمومی نیست و وظیفه دولت حمایت از آن است.

اصل ۳۶ 
حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

✅پس دادگاه ها باید به موجب قانون بر علیه فعالان طب اسلامی اقدام کنند، نه سلیقه و خواست خود یا دولت.

اصل ۳۷ 
اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

✅کلیه فعالان طب اسلامی از جهت قانون حکم برائت از تخلف دارند.

اصل ۴۳ 
برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:
بند ۲)تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه ‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد ‌‌‎.

✅پس تامین شرایط و امکانات فردی یا تعاونی برای کار در مشاغل طب اسلامی وظیفه دولت است و حتی اختصاص دادن وام هم تکلیف دولت است و توصیه به عدم دخالت در مشاغل دارد.

بند ۴) رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏

✅پس مشاغل مربوط به طب اسلامی، آزاد است و اجبار به تغییر شغل خلاف قانون است .

بند ۷)استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور

✅فنون طب اسلامی ضرورت استقلال اقتصادی کشور است.

بند ۸)جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور

✅مشاغل طب اسلامی از جمله دارو و درمان آن، موجب جلوگیری از تسلط اقتصادی بیگانگان است.

بند۹) تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند

اصل ۴۶ 
هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.

✅هیچ دادگاهی حق ندارد مال مشروع کسب شده از مشاغل طب اسلامی را از صاحبان آن بگیرد و هیچ صنفی از جمله پزشکان حق ندارند بخاطر کسب خود، از کسب فعالان طب اسلامی ممانعت بوجود آورند.

👌باید قانونا صنفی جدید برای طب اسلامی ایجاد کرد و به تسلط دانشگاه علوم پزشکی بر طب اسلامی پایان داد.


download app

eita     sorosh   Telegram