آزمون پایان دوره مقدماتی سطح ۱.۲.۳
زمان: 5 مهر ماه 
منبع : کتب یا اپلیکیشن  ۱.۲.۳ حکیم باشید

آزمون پایان دوره تکمیلی سطح ۴تا۷
زمان : 7 مهر ماه

منبع: کتب یا اپلیکیشن ۸.۹.۱۱.۱۲ حکیم باشید 

در صورت نیاز منابع در سایت آموزش به آدرس  mahyadars.ir
 بارگذاری شده و نمونه سوال ها در تاریخ ۲۰ شهریور به علاقه مندان تقدیم میشود.


download app

eita     sorosh   Telegram